Referat fra Brugerrådsmøde mandag den4. december 2023 på havnekontoret (Køge Marina)

 

Tilstede: Carsten Ewertsen, Køge Sejlklub, - PeterWind, Køge Motor- og Sejlklub – Henrik Pedersen, Dansk Søredningsselskab – LeneJørgensen, Fiskeklubben Pearl Harbor -  Claus Bang, Køge Havkajak Klub – VibekeDalsteen, Køge Søspejd – Erik Swiatek, Køge Byråd (S) – Kenneth Højlund,Havnemester.

 

Afbud: Martin Toft, KMHF – Per Hansen KøgeVandskiklub.

 

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde: Ingenbemærkninger.

2.      Nyt fra formanden: Formanden startede med atbyde velkommen til Køge Havkajak Klub.  Formandenroste det stærke samarbejde der var på Køge Marina under stormfloden. Der varen meget stærk fællesskabsfølelse, og den store hjælp sejlerne gav hinanden,har helt sikkert forhindret mange skader. Der var derefter en god diskussion omhvad vi kunne lære af stormfloden, så vi er endnu bedre rustet i fremtiden.

-         Formanden opfordrede til at marinaen ogklubberne fik en grønnere profil, herunder vaskepladser/spulepladser mv. Derblev snakket om hvorledes vi kunne profilere Køge Marina som en miljøvenligmarina.

3.      Nyt fra Havnemesteren:

-         Tilstandsrapport udfærdiget for hele den ”gamledel” af Køge Marina. De fleste brodæk bør udskiftes, og specielt på bro 8 erder behov for akut udskiftning af bærende dele af brokonstruktionen. Detestimeres, at udgifterne til renovering af den gamle del af havnen vil løbe opi ca. 5 millioner kr. over de kommende år. Hvis nogle af klubberne ønsker enelektronisk kopi af tilstandsrapporten, så skriv til undertegnede. Køge Marinahar købt en fiskekutter som har kran og ramslag på. Denne kommer til at blivebenyttet til at banke pæle, samt i forbindelse med udskiftning af brodæk i dengamle del af marinaen. Anskaffelsespris 225.000 kr.

-         Stormflodsskader for 1.250.000 kr. Promenadedækkethar været løftet op, og er skævt hele vejen rundt. Stier og adgangsveje i dennordlige del af Køge Marina bortskyllet. El-standere ødelagt. Køge Kommune harbesluttet at betale for udbedring af alle skaderne. Dette er vi meget taknemmeligefor.

-         Trafiksikkerhed: Der er udlagt 3 vejbump, for atsænke hastigheden på Bådehavnen. Der udskiftes ligeledes diverse skilte, da derer kommet nye regler for opsætning af trafiktavler.

-         Udviklingen af Køge Marina. Hotellet er godt igang med at blive bygget. Vi kommer til at aflevere et stykke af den nordligebådopstillingsplads (er allerede gjort) til flere parkeringspladser iforbindelse med hotellet

-         Overnatningstal: Vi er på de samledeovernatningstal, steget med ca. 10% i forhold til sidste år, som også var etrekordår. Både antallet af autocampere, gæster i slipset stiger meget, hvor gæsteantalleti selve marinaen er nogenlunde stabilt.

4.      Nyt fra klubberne:

-         Køge Motor- og Sejlklub: Peter Wind oplyste, at dervar mange ældre medlemmer, og at der var et generationsskifte på vej. Men manhygger sig og holder arrangementer, og klubture. KMS har fremsendt et oplæg tilforbedringer af diverse ting på marinaen. Der svares særskilt på dette iforlængelse af referatet.  Ikke allepunkter af dette oplæg blev gennemgået på mødet.

-         Køge Havkajak Klub: Der var p.t. 12 medlemmer,og der var håb om flere i fremtiden. Der ønskes mere container plads tilopbevaring af grej.

-         Dansk Søredningsselskab: Henrik Pedersenoplyste, at man p.t. ønskede at få afklaret, hvilke både der kunne trækkes indtil Køge, og hvilke udgifter dette eventuelt pålægges havnen, og andre havne.Det var svært at være en redningsstation, der er sat i verden for at hjælpeandre, når det så også i enkelte tilfælde kan pålægge havnene store ekstraudgifter,hvis der er tale om ”skrotbåde” – hvor ejeren efterfølgende forsvinder. DSRStager dette op i deres moder organisation, samt med blandt andet Køge Marina.

-         Køge Sejlklub: Carsten oplyste, at der p.t. var250 medlemmer. Der er kraftig stigning i antallet af specielt OK jolle sejlere.Klubben afvikler DM i OK joller i 2024. Der kigges på nye tiltag i forbindelsemed søsportscenter. Der indkaldes til møde om dette emne i 2024.

-         Fiskeklubben Pearl Harbor: Der er p.t. 50medlemmer, og stemningen er rigtig fin, og medlemmerne hygger sig sammen.

-         Køge Søspejd: Vibeke Dalsteen Nyt tiltag medfamiliespejd for at tiltrække flere børn og ledere. Dette har allerede givet 8børn og 2 ledere, og kan skabe grundlag for et generationsskifte.

-         Erik Swiatek Køge Byråd (S): Til alle ibrugerrådet, bedes de sige til hvis hotellet ikke overholder retningslinjernefor byggeriet, dvs. hvis der kører lastbiler mv. den forkerte vej ind påområderne. Han ønskede ikke, at bådejerne blev generet af hotelbyggeriet.

5.      Nyt fra Køge Kommune: Hotellet forventes færdigtil åbning ca. 1. april 2025.

6.      Økonomi: Kenneth oplyste, at marinaen forventesat ende på omkring nul kroner. Det er lidt svært at gøre det præcist op i år,da vi ikke ved hvornår vi modtager stormflods erstatning fra Køge Kommune, mengenopretningen er påbegyndt. Det betyder, at der kan være et underskud, sombliver dækket når vi får de 1,25 millioner fra Køge Kommune.

7.      Evt. Køge Marinas personale takker for denfantastiske indsats, som alle bådejere, klubber, erhvervsdrivende, beboere mv.,har gjort under stormfloden. Uden jeres hjælp og gode samarbejde, kunne detvære gået rigtig galt. Tak for det.

 

Svar på Spørgsmål/ønsker fra Køge Motor- og Sejlklub og KøgeSejlklub.

 

1.      Opstilling af arbejdsudstyr og platforme tilarbejde i højder jfr. Arbejdstilsynets anvisninger, kræver en minimum pladsmellem bådene. Køge Marinas sikkerhedsrepræsentant må vide mere om dette?.SVAR: Klubberne kan stille specifikke spørgsmål omkring dette emne til voressikkerhedsrepræsentant, ved at kontakte ham via havnekontoret. Så vil MortenGammelgaard gerne drikke en kop kaffe med dem, og svare på de spørgsmål han kansvare på. Hvis det er komplekse spørgsmål, henvises til Arbejdstilsynet.

2.      Uhensigtsmæssige lukke/rengøringstider på toilet/badei sommerhalvåret: SVAR: Køge Marina har på baggrund af mange års erfaring medturisme, resolveret – at de nuværende rengøringstider er de bedst mulige, set iforhold til hvornår toiletterne er mest beskidte. Af økonomiske årsager gørestoiletterne ikke rent om natten, hvilket i øvrigt heller ikke giver mening iforhold til hvornår de er mest beskidte.

3.      Røde/Grønne skilte vendes af vinden: SVAR: Viundersøger, og skiltene kan forbedres

4.      Nye opslagsfaciliteter på ALLE broer: SVAR:  Vi undersøger muligheden

5.      Nye bukke til master: SVAR: Vi har ikke førhørt, at der mangler bukke. Vi gennemgår de eksisterende bukke, og undersøgerom der er behov for udskiftning, og evt. om der er behov for flere bukke

6.      Klodser under landstativer for bedre stabilitet:SVAR: Spørgsmålet nævnt for kranpersonalet, der ikke helt forstår problemet.Det anbefales, at de bådejere der har et problem med stabilitet af deres både,kontakter kranpersonalet.

7.      Ekstra vandhane ved siden af slangen på Lundenslandpladser: Vi kigger på sagen, og ser om det ikke er muligt at sætte enekstra vandhane op.

8.      Søm og skruer i beklædningen ved servicekajenefterses og ordnes – delvis faldet ud og risiko for at ridse bådene. SVAR:Dette bliver udbedret. Men klubberne opfordres til at ringe ind til havnekontoretnår problemet opdages, og ikke når der er møde i Brugerrådet.

9.      Molehovedet ved bro 1 foreslås malet hvidt, samtændre belysningen, da den nye store motorbåd dækker for samme og meget sværtved at orientere sig ved ankomst i mørke: SVAR: Molehovedet er allerede malethvidt, men vi undersøger muligheden for at lave en bedre belysning afmolehovedet.

 

Referent Kenneth Højlund, havnemester. 

Køge den 19. december 2023